Modlitwy

MODLITWY

Modlitwa jest to spotkanie człowieka z Bogiem. Modlę się wtedy, kiedy myślę o Nim, mówię do Niego i słucham Go.
Możesz się modlić w kościele, w domu, w szkole i w drodze.

Modlić się możesz sam albo z innymi.

Zbiór modlitw na każdą okazję: http://adonai.pl/modlitwy/

 

 

PACIERZ PORANNY

ZNAK KRZYŻA
Każdą modlitwę rozpoczynamy od znaku krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

NA ROZPOCZĘCIE DNIA
Dobry Boże, dziękuję Ci za noc, która minęła. Dałeś mi nowy dzień, który chcę przeżyć w łączności z Tobą. Spotkam dziś różnych ludzi, spraw, abym był dla nich dobry i życzliwy.
Panie Jezu, dopomóż mi wypełnić wszystkie obowiązki z radością i miłością. Amen.

OJCZE NASZ
Ta modlitwa została ułożona przez Pana Jezusa
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powsze­dniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na­szym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO
Pozdrawiamy Maryję, która jest naszą Matką, słowami Anioła
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego: Jezus. Święta Mary­jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

WIERZĘ W BOGA
Razem z Apostołami wyznajemy naszą wiarę
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piła­tem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszech­mogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

CHWAŁA OJCU
Uwielbiamy Boga w trzech osobach
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

ANIELE BOŻY
Oddajemy się w opiekę Aniołowi Stróżowi
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII
Wołamy o dobre życie i siłę do walki z pokusami
Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy.
A Ty Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

MODLITWY W CIĄGU DNIA

ANIOŁ PAŃSKI
Łączymy się w modlitwie z Ojcem świętym
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
- I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo…
Oto Ja Służebnica Pańska.
- Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem.
- I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się:

 Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdro­wiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W  CZASIE  NAWIEDZENIA  KOŚCIOŁA
Niechaj będzie Pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie

AKT MIŁOŚCI
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

PRZED  NAUKĄ
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PO  NAUCE
Dzięki Ci Boże za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PRZED JEDZENIEM
Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PO JEDZENIU
Za ten posiłek i wszystkie dary Twojej dobroci chwalimy Ciebie, Boże.
Przez Chrystusa Pana naszego . Amen.

 

PACIERZ WIECZORNY

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Aniele Boży…

RACHUNEK SUMIENIA
Co robiłeś dziś dobrego?
Czy byłeś dziś lepszy, niż wczoraj?
Jakie grzechy popełniłeś?
Czy źle czyniłeś, mówiłeś albo myślałeś?
Jakie obowiązki zaniedbałeś?

Przeproś Boga i postanów poprawę:
Zmiłuj się nad nami Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie.

NA ZAKOŃCZENIE DNIA
Panie Boże! Kończy się dzień, w którym tyle się wydarzyło. Dziękuję Ci za wszelkie dobro, za uśmiech i życzliwość spotkanych ludzi. Wstydzę się tego, że nie zawsze byłeś ze mnie zadowolony. Przepraszam Cię za słabości, pragnę się poprawić. Spraw, aby ta noc była spokojna dla mnie i mojej rodziny. Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

MODLITWY RÓŻNE

AKTY  STRZELISTE
Pan mój i Bóg mój.
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
Boże, bądź wola Twoja.
Panie, miej cierpliwość nade mną.
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.
Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.
Jezu ufam Tobie.
Przyjdź, Panie Jezu.

ZA KOŚCIÓŁ
Panie Boże, dziękuję Ci za to, że założyłeś Kościół. Cieszę się, że do Niego należę. Otaczaj Go swoją opieką i miłością. Dopomóż szukającym znaleźć drogę do Kościoła. Spraw, abym nigdy nie odszedł od Niego. Amen

ZA PAPIEŻA
Ojcze opiekuj się papieżem …. . Daj mu siły, zdrowie i moc Ducha św. Spraw, aby był dla wszystkich nauczycielem wiary, pokoju i miłości. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

ZA KAPŁANÓW
Boże, Twój Syn, Jezus Chrystus wybrał sobie dwunastu Apostołów. On też powołuje stale nowych księży. Chcę Ci dziś podziękować za naszego księdza, który naucza dzieci, mówi kazania, spowiada, odwiedza chorych, troszczy się o naszą świątynię. Pozwól mu wytrwać w tej pracy. Niech będzie łagodny dla ludzi trudnych i przykrych. Pomóż mu pozostać zawsze prawdziwym i dobrym księdzem. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

ZA MISJONARZY
Ty, Panie, powiedziałeś swoim Apostołom: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu”. Modlę się za tych, którzy zostawili swoje domy i rodziny, i poszli do obcych, aby mówić im o Tobie. Życie swoje gotowi są poświęcić, aby uwierzono ich słowom. Daj im, Panie, wielką wiarę i miłość gorącą, aby chętnie znosili ciężar dnia i upał południa. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

ZA OJCZYZNĘ
Błogosław, Boże, Ojczyźnie naszej i tym, co nią rządzą. Odwróć od nas wszelkie klęski i nieszczęścia. Daj narodowi naszemu zgodę i jedność, cnoty chrześcijańskie i wytrwałość w świętej wierze katolickiej. Spraw, abyśmy służąc wiernie naszej Ojczyźnie  doczesnej, zasłużyli na szczęście wieczne w Ojczyźnie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

O POKÓJ
Podaruj nam, Boże, pokój całej ziemi. Podaruj, Boże, wszystkim długi czas pokoju: krajom, narodom, społeczeństwom, plemionom, rodzinom, klasom w szkole. Obdarz Jezu, także moje serce Twoim pokojem. Wszystkim umierającym RODZICÓW zmarłym daj pokój trwały, na zawsze, wieczny. Amen.

ZA RODZICÓW
Panie, dziękuję Ci za to, że postawiłeś przy moim boku mamę i tatę. Oni tak wiele dla mnie czynią. Proszę Cię, zachowaj ich na długo przy mnie. Pomóż mi, abym zdołał uczynić ich szczęśliwymi i spraw, abyśmy zawsze mogli się rozumieć i kochać, naśladując Świętą Rodzinę z Nazaretu. Amen.

ZA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
Boże nasz i Panie, obok rodziców dajesz nam w życiu wychowawców, nauczycieli i katechetów. Naucz mnie doceniać ich pracę i wysiłki nad moim wychowaniem i wykształceniem. Błogosław im w zdrowiu i cierpliwości wychowawczej, aby trud ich życia wydał obfite owoce w moim życiu i przyszłej służbie dla innych. Amen.

ZA PRZYJACIÓŁ
Dziękuję Ci, Panie, za moich przyjaciół. Za to wszystko, co dobrego czynią, za ich wspaniałomyślność i radość. Pomóż mi być dobrym przyjacielem dla wszystkich, zdolnym do dzielenia się tym, co posiadam. Amen.

ZA DZIECI
Panie, proszę Cię, aby każde dziecko było kochane i szanowane. Aby każde dziecko miało rodzinę, która je przyjmie i obdarzy swoją miłością. Spraw, aby każde dziecko należało do Twojego Kościoła. Amen.

ZA CHORYCH
Pomóż Panie, wszystkim osobom samotnym i chorym. Daj im mocno odczuć Twoją obecność i Twoją miłość, a nam pomóż zrozumieć, co możemy dobrego dla nich uczynić. Amen.

ZA LUDZI DOTKNIĘTYCH NIESZCZĘŚCIEM
Polecamy Ci Boże, tych, którzy przeżywają trudności, bo spotkało ich nieszczęście, wypadek, powódź, pożar, są bez pracy, bez domu. Poślij im dobrych i życzliwych ludzi i daj wiarę, aby przetrwali trudny czas. Amen.

O TRZEŹWOŚĆ
Panie Boże, chcę być trzeźwy. Chcę widzieć wyraźnie słońce, piękno ziemi, ludzi. Daj mi wiele sił, abym nie sięgał po alkohol, papierosy, narkotyki, niepotrzebne leki. Pomóż mi nie ulegać namowom do złego. Uczyń mnie odważnym, abym umiał oprzeć się pokusom. Daj łaskę otrzeźwienia zagrożonym i uzależnionym od alkoholu. Opiekuj się ich bliskimi, którzy z tego powodu bardzo cierpią. Święty Maksymilianie Kolbe, patronie ruchu trzeźwości, módl się za mną. Amen.

ZA ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

PRZED PODRÓŻĄ
Panie Boże, proszę Cię, opiekuj się mną i szczęśliwie doprowadź mnie do celu. Dopomóż, abym w czasie tej podróży nie popełnił żadnego grzechu i nikogo nie skrzywdził. Święty Krzysztofie, patronie podróżnych, módl się za mną. Amen.